Czas mieszkańców
Czas
mieszkańców

Budżet Obywatelski Miasta Czeladź po nowemu

Nie tylko plac zabaw, czyli co jeszcze można wykorzystać pieniądze z Budżetu Obywatelskiego?

Budżet Obywatelski w Czeladzi, od początku funkcjonowania, jednoznacznie kojarzony jest z inwestycją ściśle związaną z wykorzystaniem działek, należących do samorządu. Tymczasem wydatkowanie środków z budżetu partycypacyjnego daje dużo więcej możliwości.

W tym roku czas na zmiany! Aktualnie obowiązująca uchwała miała na celu maksymalne dostosowanie zasad prac nad Budżetem Obywatelskim do potrzeb mieszkańców. Efektem wprowadzenia nowych zapisów jest powstanie ustaleń, związanych – w szczególności – z koniecznością usprawnienia procesu głosowania. Podjęto decyzję o likwidacji dotychczas obowiązującego podziału na okręgi konsultacyjne. Idea tego działania zakłada, że zwiększą się szanse na realizację kosztowniejszych zadań, a głosowanie wszystkich mieszkańców dla wspólnej sprawy, spowoduje integrację społeczności lokalnej.

Podczas tworzenia nowej uchwały, zwrócono szczególną uwagę na dostosowanie do potrzeb i możliwości czeladzian, zwłaszcza w procesie głosowania. W tym roku po raz pierwszy będzie można oddać głos nie wychodząc z domu. Miasto podjęło starania o stworzenie czytelnej i nowoczesnej platformy informacyjno-konsultacyjnej, która z czasem będzie się rozwijać. Dla mieszkańców, którym nowe technologie nie są tak bliskie, powstaną punkty do głosowania w Miejskiej Bibliotece Publicznej i czterech jej filiach.

Uchwała umożliwia też zgłaszanie i realizację wielu nowych zadań, niekoniecznie związanych z konkretną lokalizacją na terenie Miasta Czeladź.
Budżet Obywatelski opiera się na inicjatywie i aktywności obywatelskiej mieszkańców. To ważny element dialogu, umożliwiający społeczności lokalnej decydowanie o finansowaniu z budżetu miasta wskazanych i wybranych przez nich przedsięwzięć. Prace nad realizacją Budżetu Obywatelskiego muszą być nastawione na, możliwie najdalej idące, ułatwienia dla mieszkańców.

Zgodnie z uchwałą, ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania, należące do zadań własnych gminy, m. in. w zakresie:

  1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, np. budowa, rozbudowa lub remont dróg, chodników, elementów architektury, stanowiących własność Miasta Czeladź,
  2. działalności charytatywnej,
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  6. promocji i organizacji wolontariatu,
  7. edukacji, oświaty i wychowania,
  8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
  9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
  10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Ładowanie...